کد مطلب : 27817 تاریخ مطلب : 1397/05/15

تعرفه حق عضويت

سال درجه يک درجه دو درجه سه
98 240 هزار تومن 220 هزار تومن 200 هزار تومن
97 240 هزار تومن 220 هزار تومن 200 هزار تومن
96 240 هزار تومن 220 هزار تومن 200 هزار تومن