کد مطلب : 27820 تاریخ مطلب : 1397/05/15

شيوه نرخ گذاري کالا و خدمات اصلاح شد/ گروه سوم هم مشمول قيمت‌گذاري شدند

رئيس اتاق اصناف ايران گفت: بر اساس مصوبه جديد کليه نرخ گذاري در حوزه دستمزد و خدمات با پيشنهاد اتاق اصناف و از طريق کميسيون‌هاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي شهر، شهرستان و استان بايد انجام گيرد.

علي فاضلي در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان از مصوبه جديد هيات عالي نطارت بر سازمانهاي صنفي کشور درباره نرخ گذاري خبر داد و اظهار کرد: در سال 94 هيات عالي نطارت بر سازمانهاي صنفي کشور مصوبهاي را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بنگاههايي که در گروه سوم کالايي قرار داشتند ميتوانستند قيمتها را خود بنگاهها تعيين کنند. رئيس اتاق اصناف ايران افزود: از ابتداي اين مصوبه، اتاق اصناف مخالف اين بود که بنگاهها خودشان عامل نرخ گذاريها باشند و پيشنهاد اتاق اين بود که نرخ گذاري توسط اتحاديهها براي بنگاهها و با مصوبه و نظارت اتاق اصناف صورت گيرد که در آن زمان با اين موضوع مخالفت شد. وي با بيان اينکه با توجه به شرايط اقتصادي، هيات نظارت بر سازمانهاي صنفي کشور مصوبه جديدي تصويب کرد گفت: بر اساس مصوبه جديد کليه نرخ گذاري در حوزه دستمزد و خدمات با پيشنهاد اتاق اصناف و از طريق کميسيونهاي نطارت بر سازمانهاي صنفي شهر، شهرستان و استان بايد انجام گيرد. سه گروه کالايي که نرخ گذاري بر اساس آن صورت ميگرفت شامل موارد زير است: الف- گروه اول: کالاھا و خدمات صنفي با اولويت يک کالاھا و خدمات صنفي ھستند که مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف کنندگان ميباشند و در سبد ھزينه خانوار سھم زيادي دارند و مصرف کنندگان در ھر شرايطي ناگزير به تھيه و مصرف آن ھستند، نرخ گذاري کالاھـا و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور الزامي خواھد بود، کميسيونھاي نظارت ميبايست نرخ کالاھـا و خـدمات اولويـت دار را براسـاس دسـتورالعمل ھـاي تھيـه شـده توسط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مورد بررسي محاسبه و تصويب قرار دھند. ب) گروه دوم: کالاھا و خدمات صنفي با اولويت دو کالاھا و خدماتي ميباشند که از درجه اھميت کمتري براي مصرف کنندگان برخوردار بـوده و حـداکثر قيمتھـاي ايـن گـروه از کالاھا و خدمات براساس چارچوب قيمت گذاري کالاھا و خدمات صادره در اين دستوراالعمل و تحت نظارت رئيس کميسيون نظارت ھر استان يا شھرستان و با ھماھنگي بين مجمع امور صنفي، اتحاديه و انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان و در قالب تفاھم نامه ھاي فيمابين تنظيم و ليست قيمتھاي نھايي به اعضاي کميسيون مربوطه ارائه ميگردد. ج) گروه سوم: ساير کالاھا و خدمات صنفي شامل کالاھا و خدمات صنفي ميباشند که در فھرست کالاھا و خدمات گروه هاي قبل نباشد