کد مطلب : 66463 تاریخ مطلب : 1399/07/03

مخالفت اتاق اصناف تهران با جدايي اعضاي لوستر به سازمان صنعت معدن و تجارت

مخالفت اتاق اصناف استان تهران در خصوص درخواست تعدادي از متصديان صنف لوستر و چراغهاي روشنايي مبني برتشکيل اتحاديه مستقل

مخالفت اتاق اصناف استان تهران در خصوص درخواست تعدادي از متصديان صنف لوستر و چراغهاي روشنايي مبني برتشکيل اتحاديه مستقل