کد مطلب : 72175 تاریخ مطلب : 1400/03/17

برگزاري جلسات متعدد با سازمان امورمالياتي و اتاق اصناف در مورد آسيب هاي تعطيلي کرونا به اعضاء صنف وبررسي ماليات سال 1399

با توجه به وجود آمدن ويروس منحوس کرونا بيشترين کسانيکه مورد آسيب قرار گرفته اند قشر کسبه بوده اند با توجه به تعطيلي بازارها در سال گذشته و امسال آسيب جدي به برخي از کسبه وارد شده است لذا از اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي تقاضا منديم لطف و مرحمت ويژه اي به مالياتهاي سال 1399و 1400نسبت به کسبه صورت پذيرد . گرچه اتحاديه جلسات متعددي با مسئولين امور مالياتي در اين خصوص داشته است و در حال رايزني جهت دريافت امتيازات و نتايج بهتري مي باشد

برگزاري جلسات متعدد با سازمان امورمالياتي و اتاق اصناف در مورد آسيب هاي تعطيلي کرونا به اعضاء صنف وبررسي ماليات سال 1399

با توجه به وجود آمدن ويروس منحوس کرونا بيشترين کسانيکه مورد آسيب قرار گرفته اند قشر کسبه بوده اند با توجه به تعطيلي بازارها در سال گذشته و امسال آسيب جدي به برخي از کسبه وارد شده است لذا از اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي تقاضا منديم لطف و مرحمت ويژه اي به مالياتهاي سال 1399و 1400نسبت به کسبه صورت پذيرد . گرچه اتحاديه جلسات متعددي با مسئولين امور مالياتي در اين خصوص داشته است و در حال رايزني جهت دريافت امتيازات و نتايج بهتري مي باشد