کد مطلب : 73224 تاریخ مطلب : 1400/03/30

بخشنامه تمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم تا 15 تيرماه

قابل توجه همکاران گرامي در محل اتحاديه واقع در مجتمع قصر بلور شوش اظهارنامه مالياتي همراه با مشاوران عالي مالياتي انجام مي پذيرد.لطفا قبل از پر کردن اظهارنامه در محل هاي ديگر از مشاوره مشاوران مالياتي استفاده کرده تا در آينده دچار مشکلات مالياتي نشويد .