کد مطلب : 73287 تاریخ مطلب : 1400/04/15

محدوديت هاي ستاد مبارزه با کرونا از روز يکشنبه 1400/04/13 گروه هاي شغلي 2 و 3 و 4شغلي تا اطلاع ثانوي