کد مطلب : 74710 تاریخ مطلب : 1400/10/18

راه اندازي شعبه بهارستان اتحاديه چيني بلور و لوستر تهران

آدرس اتحاديه : ميدان شهدا خيابان مجاهدين اسلام کوچه خرعل پلاک 4 تلفن : 77628688-77628689

بدينوسيله به اطلاع اعضا محترم اتحاديه مي رساند شعبه بهارستان اتحاديه از تا ريخ 1400/10/11 جهت خدمت رساني به شما اعضا محترم از

ساعات 8 صبح الي 14 در روزهاي شنبه الي چهارشنبه راه اندازي گرديده است

آدرس اتحاديه : ميدان شهدا خيابان مجاهدين اسلام کوچه خرعل پلاک 4 تلفن : 77628688-77628689