کد مطلب : 75088 تاریخ مطلب : 1401/04/01

کاهش مصرف برق

اعلام استانداري تهران در خصوص کاهش مصرف برق اصناف در بازه زماني 25 خرداد الي 15 شهريور