کد مطلب : 75132 تاریخ مطلب : 1401/04/25

نشست قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهران آقاي غلامرضا صفرنژاد و تعدادي از روساي اتحاديه هاي صنفي تهران با اميرحسين رحيمي وزير دادگستري

اين ديدار در راستاي بررسي موانع و چالش‌هاي اصناف پيرامون موضوع تنظيم بازار و ماموريت‌هاي مشترک برگزار شد. (1401/04/21) t.me/otaghasnafteh