کد مطلب : 75143 تاریخ مطلب : 1401/05/04

بازديد نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران از اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان بلور، چيني و لوستر تهران

ابراهيم درستي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي چهارشنبه مورخ 1401/05/04 به همراه ابوالقاسم شيرازي رئيس و اعضاي کميسيون بازرسي (ماده 39 ق.ن.ص) اتاق اصناف تهران در راستاي بررسي مسائل و مشکلات اتحاديه هاي صنفي تهران از اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان بلور، چيني و لوستر تهران بازديد نمودند. ??در اين بازديد ابراهيم درستي طي گفتگو با غلامرضا صفرنژاد رئيس و اعضاي هيئت مديره اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان بلور، چيني و لوستر تهران با تاکيد بر اهتمام اتاق اصناف تهران در پيگيري خواسته ها و موضوعات اتحاديه هاي صنفي، در جريان روند فعاليتها در اتحاديه، وضعيت و مشکلات اعضاي صنف به ويژه در حوزه ماليات قرار گرفت. (1401/05/04)