کد مطلب : 75173 تاریخ مطلب : 1401/05/18

بخشنامه اتاق اصناف تهران بمنظور پيشگيري از اعمال محدوديت هاي شغلي نسبت به اطلاع رساني جهت رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي