آخرین اخبار مشاهده تمام موارد
دربـاره مـا

اتحاديه صنف تهيه کنندگان و فروشندگان بلور،چيني تهران با رياست جناب آقاي احمد رحماني بر اساس قانون و مقررات نظام صنفي و طبق ضوابط خاص مصوب در هيئت عالي نظارت درحال حاضر، ادامه فعاليت صنفي خود را بر عهده دارد. اين اتحاديه در حال حاضر با عضوهاي فعال به صورت عمده در رديف به روزترين و بزرگترين اتحاديه صنفي قرار دارد. خدمات اتحاديه صنف تهيه کنندگان و فروشندگان بلور،چيني تهران به چند گروه شامل ثبت شکايات، صدور پروانه کسب، صدور کارت مباشرت، برگزاري کميسيون ها و ارائه مجوز خدمات پس از فروش و از همه مهم تر سهولت در امکان واريز حق عضويت به صورت آنلاين، که جزء اهداف اصلي طراحي اين وب سايت مي باشد ... تقسيم مي شود. اين اتحاديه به عنوان مرجعي قانوني و از طريق کميسيون هاي خود در جهت پيشگيري و رفع مشکلات اعضاي خود و براي حمايت از اعضا گام برميدارد. اتحاديه به عنوان رابطي ميان سازمان هاي دولتي و اعضا به دنبال حمايت کامل اعضاي خود، آسيب شناسي و برطرف نمودن مشکلات، شناسايي و معرفي واحدهاي خوش نام، برخورد با واحدهاي متخلف در جهت زايل نشدن حقوق اعضاي قانوني، ارتقاي سطح دانش کيفي، برگزاري نمايشگاه ، برگزاري و اجراي امکانات رفاهي و آگاهي بخشي به اعضا براي آشنايي با قوانين و مصوبات تازه و حمايت اعضا در امور مالياتي گام برميدارد.