کد مطلب : 74622 تاریخ مطلب : 1400/09/10

تصوير نامه اتاق اصناف ايران در خصوص دادنامه شعبه سوم بدوي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مطالبه ماليات ناشي از تراکنش هاي بانکي بهمراه نامه هاي پيوستي

تصوير نامه شماره 11980 مورخه 1400/08/12 اتاق اصناف ايران در خصوص دادنامه مورخ 1400/08/12شعبه سوم بدوي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مطالبه ماليات ناشي از تراکنش هاي بانکي بهمراه نامه هاي پيوستي