کد مطلب : 79927 تاریخ مطلب : 1402/09/21

جشنواره ملي فناوري ايران

*جايزه صنف فناورمحور به آقاي غلامرضا صفرنژاد تعلق گرفت/ صنوف در خط مقدم جشنواره‌هاي دانش‌بنيان* رئيس اتحاديه صنف فروشندگان چيني و بلور تهران، جايزه هيات داوران جشنواره ملي فناوري ايران ربع رشيدي در بخش صنف فناورمحور را به خود اختصاص داد.

يازدهمين نمايشگاه و جشنواره بينالمللي نوآوري و فناوري ربع رشيدي RINOTEX 2023 در تبريز از 17 تا 20 آبان 1402 در حال برگزاري است.

موضوعات تخصصي کاربردي اين نمايشگاه عبارتند از: خودرو و حمل و نقل، صنايع دفاعي، صنايع خلاق و فرهنگي، شهر هوشمند، نفت و گاز و انرژي، لوازم خانگي، سلامت و بهداشت، صنايع غذايي و کشاورزي و دامپروري، محيط زيست و آب، سرمايهگذاري و تجاريسازي، صنايع معدني و مصالح ساختماني، نوآوري و فناوريهاي آينده. حضور شرکتهاي فناور و دانشبنيان، استارت آپها، شتابدهندهها، تکنوپارک ها، خانههاي نوآوري و فناوري، و ساير فعالان زيست بوم نوآوري و فناوري همواره در رويداد تشويق و توصيه شده. امري که به نظر به حضور پررنگ نماينده اصناف و تقدير از او به عنوان يکي از برگزيدهها، تا حدودي محقق شده است. يکي از شاخصههاي نوين و قابل تامل در اين جشنواره، تقدير از يک فعال صنفي در کنار ساير فعالان و شخصيتهاي دانشگاهي و غيره بوده است.

جايزه صنف فناورمحور و اتحاديه حامي کارآفرينان

غلامرضا صفرنژاد، رئيس اتحاديه صنف چيني و بلور تهران به پاس فعاليت ارزشمند و ارائه راهکار نوآورانه در بسترسازي فناوري و کسب و کار، جايزه هيات داوران جشنواره ملي فناوري ايران-ربع رشيدي در بخش صنف فناورمحور را به خود اختصاص داد.

اين جشنواره در تمام حوزهها برگزيده داشته و به گفته صفرنژاد، اين براي اولين بار است که اهميت حضور اصناف و اتحاديهها توسط برگزارکنندگان جشنواره به خوبي درک و يک کارآفرين صنفي هم معرفي شده که در اين دوره صفرنژاد توانسته با سبقه حمايت از کارآفرينان، عنوان برگزيده در حوزه را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف تهران، اصناف و اتحاديهها شاهرگ حياتي کشور براي رونق توليد، آباداني و توسعه کشور هستند. به نظر بايد در صف اول توجه و تقدير و حمايت براي کمک به اين مهم قرار بگيرند. به خصوص اگر کارآفريني در حوزه دانشبنيان توسط اصناف انجام شود.