کد مطلب : 75336 تاریخ مطلب : 1401/09/28

ديدار اعضاي اتحاديه صنف چيني و بلور و تهران بامهندس سيجاني رئيس سازمان صمت استان تهران

??ديدار اعضاي اتحاديه صنف چيني و بلور و تهران بامهندس سيجاني رئيس سازمان صمت استان تهران ??درراستاي نشست صميمانه  اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي تهران ،مهندس سيجاني  رئيس سازمان  امروز چهارشنبه 23 آذر ماه  با اعضاي صنف چيني ،بلور و تهران در محل دفتر رياست ديدار و گفتگو نمودند.   ??دراين ديدار  که ميرزايي معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت ، جعفرنيا  رئيس اتاق  اصناف  و فرجي  عضو هيات  رئيسه  اتاق اصناف حضور داشتند به بررسي مسائل و مشکات و ارائه راهکار پرداختند