کد مطلب : 75481 تاریخ مطلب : 1401/12/08

برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم کالا (فروش بهاره)

خواهشمند است قبل از هرگوته اقدام با انحاديه هماهنگي انجام گردد